Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

- Phòng Công tác Sinh viên là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng quản lý sinh viên; công tác thư viện, y tế học đường.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu các hoạt động kết nối giữa Nhà trường với cựu HSSV, giữa Nhà trường với các đơn vị khác.

2. Nhiệm vụ:

a. Nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng sinh viên:

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của SV; tiếp nhận ý kiến hoặc đơn thư khiếu nại, góp ý của SV;

- Tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa học.

b. Nhiệm vụ quản lý sinh viên:

- Tổ chức nhận hồ sơ nhập học; Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của SV.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả rèn luyện và khen thưởng, kỷ luật SV;

- Thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên: miễn, giảm học phí, học bổng, trợ cấp xã hội và các chế độ khác có liên quan đến SV;

- Thực hiện tổ chức các hoạt động thường niên: Hội nghị đối thoại sinh viên, Lễ Tốt nghiệp, Phối hợp tổ chức Lễ Khai giảng, Văn nghệ Chào mừng ngày 20/11….

- Thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm; kỹ năng tìm việc cho SV; Khảo sát, điều tra vấn đề việc làm của SV sau khi ra trường.

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong SV;

- Thực hiện các công tác hành chính SV.

d. Nhiệm vụ quản lý Thư viện:

- Xây dựng hoạt động Thư viện, mua sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý sách, tài liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;

- Thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, giáo trình và tập bài giảng nội bộ, báo cáo thực tập các tài liệu khác của nhà trường….

- Bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát 

c. Nhiệm vụ y tế học đường:

- Thực hiện công tác y tế học đường và vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; Tổ chức thực hiện khám sức khỏe cho SV khi nhập học; Bảo hiểm y tế sinh viên.

d. Nhiệm vụ khác:

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công